Tư vấn Chia Công ty

Tư vấn Chia Công ty – Chia công ty là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được Chia thành một số Công Ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Công ty Minh Anh tư vấn thủ tục chia công ty cụ thể như sau:

–           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia doanh nghiệp;

–           Tư vấn thủ tục và điều kiện chia doanh nghiệp;

–          Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của doanh nghiệp;

–          Tư vấn phương án sử dụng lao động;

–          Tư vấn thời hạn và thủ tục Chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

–          Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty;

–          Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được Thành Lập;

–          Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.